Adatvédelmi szabályzat

1 A szabályzatról általánosságban

1.1 A szabályzat célja

Orosz Ildikó egyéni vállalkozó, mint az oroszildikocoach.hu és a lelekgyorsszerviz.hu weboldal üzemeltetője, (továbbiakban „Adatkezelő”) számára fontos ügyfelei bizalma, így elkötelezett vagyok az általam gyűjtött információk biztonsága, és az adatfeldolgozás átláthatósága iránt.

Jelen szabályzatot azért készítettem, hogy veled megosszam, miért és hogyan gyűjtöm az adatokat és hogyan kezelem azokat a weboldalamon, a közösségi oldalaimon, ill. kapcsolattartás és egyéb szolgáltatás során. Ezt a szabályzatot időről-időre áttekintem, és szükség szerint változtatom – természetesen a jelentősebb változtatásokról értesíteni foglak, azonban javaslom, hogy rendszeresen ellenőrizd, hogy a legfrissebb szabályokkal tisztában legyél. A naprakész Adatvédelmi Szabályzat a www.oroszildikocoach weboldalon folyamatosan megtalálható.

Kiemelten fontos számomra, hogy tudd:

  • csak a jelen szabályzatban leírt módon fogom gyűjteni, felhasználni és megosztani az adataidat.
  • gondoskodom adataid védelméről, biztonságosan kezelem és őrzöm őket, és csak a mindenképpen szükséges mértékben használom fel azokat.
  • bármikor rendelkezhetsz adataidról, módosíthatod és frissítheted őket.

Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény („Infotv.”),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”)

1.2 Mit jelent ez a „személyes adat”?

Ezzel sokat fogsz találkozni a szabályzatban. „Személyes adat” alatt a hozzád, mint azonosítható személyhez kapcsolódó bármilyen adatot értek. Ide tartoznak például azok az adatok, amelyek már önmagukban azonosíthatnak téged (mint pl. a neved, elérhetőségi adataid, számlázási címed, internetprotokoll („IP”)-címed, cookie-k vagy eszközazonosítók), valamint olyan adatok, amelyek önmagukban nem azonosítanak, de amelyek olyan azonosítókkal együtt tárolódnak, amelyek igen (például, hogy hogyan használod a szolgáltatásainkat, vagy mely országban használod őket).
1.2.1. Az adatkezelés
1.2.2 Mi a célja személyes adataid kezelésének?
Csak abban az esetben használjuk személyes adataidat, ha
– beleegyezésed adtad hozzá (pl. jelentkeztél valamelyik időpontra, vagy egyéni coachingra jelentkeztél.
– ha az általad is igényelt szolgáltatások tovább fejlesztéséhez vagy folytatásához szükséges;
– ha az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeim védelme megkívánja;
– ha az a törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges (pl. az általam végzett szolgáltatásról számlát kell kibocsátanom a számodra);
– ha az ebben a szabályzatban meghatározott, szokványos szolgáltatásaim nyújtásához azok elengedhetetlenek (pl. tájékoztatlak valamelyik további csoportunkról).
– A beleegyezésed a következő esetekben kérjük:

– az általad igényelt szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációhoz;
– közvetlen marketingkommunikációk küldéséhez;
 – bizonyos cookie-k tárolásához az eszközödön (ha ehhez beleegyezés szükséges);

Ha a beleegyezésed alapján dolgozom fel az adataidat, akkor a hozzájárulásod bármikor visszavonhatod a megfelelő rendszer-funkcionalitások használatával (pl. leiratkozás), vagy az elérhetőségeimen történő megkereséssel (emailben jelezve azt).

Az általad igényelt szolgáltatások elvégzése érdekében, hogy:
– a szolgáltatásaim elérhetők és használhatók legyenek számodra a eszközeiden (pl. az információk megjelenítésének módosítása az eszköztípusoktól függően);
– válaszok generálódjanak a keresési eredményeid alapján;
– ezekkel kapcsolatos üzeneteket, értesítéseket vagy riasztásokat kapj (pl. visszaigazoló emailek, egyéb alapvető fontosságú kommunikációk, riasztások, a szolgáltatásaim, szabályzataim, vagy egyéb feltételek változásairól, frissítéseiről szóló értesítések);
– megválaszolom az weboldalam üzenetküldésében, e-mail-ben vagy közösségi oldalaimon keresztül küldött üzeneteidet.

– Az általad igényelt szolgáltatások javítása, optimalizálása, továbbfejlesztése érdekében, hogy:
– folyamatosan bővítsem, fejlesszem, ezáltal egyre jobbá tegyem szolgáltatásaimat;
– az általad megküldött visszajelzéseket feldolgozhassam;

– az általad feltett kérdéseket, vagy a szolgáltatásaim használata közben tapasztalt problémákat megválaszolhassam;
kiértékelhessem, hogy a hozzám látogatók mikor, miért, mire és hogyan használják az oldalamat;
– az általad használt szolgáltatásaimmal kapcsolatos élményeid minél inkább személyre szabhatók legyenek, hogy a lehető leghasznosabb, leghatékonyabb és legrelevánsabb élményeket biztosíthassam a számodra;
– a stratégiailag fontos üzleti döntéseket megalapozó információk összesített, név nélkülivé tett adatállományok formájában való létrehozása lehetővé tehesse számomra, hogy mintákat vagy trendeket tudjunk azonosítani;
– a szolgáltatásaim hibáit, illetve fejlesztendő területeit minél jobban be tudjam azonosítani és ki tudjam javítani, javíttatni.

Az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeim védelme érdekében, hogy:

– a jogos érdekeimet megfelelően és hatékonyan védeni tudjam (pl. a csalások és lopások megelőzése, az adataim és anyagaim biztonsága során);
Csak abban az esetben dolgozom fel jogos érdekből a személyes adataidat, ha az releváns, megfelelő és a gyűjtés céljára korlátozódik. Természetesen mindig biztosítani fogom, hogy jogos érdekem ne legyen tisztességtelen kihatással az adataidhoz fűződő jogaidra és szabadságodra.

A törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, hogy:
– a jogi követelésekből származó, megfelelőségi, szabályozási vagy könyvvizsgálati kötelezettségeimet teljesíteni tudjam.

Szokványos üzleti céljokhoz elengedhetetlenek, hogy:
– a szolgáltatásaimmal, tevékenységemmel (pl. csoportok, képzések, előadások, rendezvények) és az általam nyújtott lehetőségekkel (pl. közösségi oldalak), eszközökkel (pl. weboldalom) kapcsolatos információkról tájékoztatni tudjalak, ill. visszajelzéseid fogadni, értelmezni és kezelni tudjam.

Az adatkezelésemnek tehát számos eltérő – és egyidejűleg akár több – konkrét célja is lehet:

– online tartalomszolgáltatás;
– az üzleti tevékenységemmel összefüggő kapcsolattartás,
– az ügyfeleim, felhasználóim azonosítása, velük való kapcsolattartás;
– a Felhasználói jogosultságok azonosítása;
– az internetes oldalainkon keresztül elérhető saját – vagy partnereken keresztül nyújtott – szolgáltatások, vagy a megrendelt szolgáltatások biztosítása;
– személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
– a Felhasználók által igénybe vett szolgáltatások, valamint hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
– statisztikák, elemzések készítése;
– közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, promóció stb.);
– egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
– az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
– a Felhasználók jogainak védelme;
– az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
– az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

1.3 Milyen elvek mentén teszem ezeket?
A személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelem.
A szolgáltatásaim igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat csak az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használom fel.
A személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelem. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánnám felhasználni, erről tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást szerzek be, illetve lehetőséget biztosítok a felhasználás megtiltására.
A megadott személyes adatokat nem ellenőzöm. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai, csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mivel nekem nem áll módomban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó (illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy) szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfeleljen a jogszabályoknak.

Az általam kezelt személyes adatokat – a jelen szabályzatban megjelölt eseteken kívül további – harmadik félnek át nem adom.

A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, mikor bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt) az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaink biztosításának veszélyeztetése, stb.) harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tegyem az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

Az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása – mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat – nem minősül személyes adatok kezelésének, sem adattovábbításnak.

A weboldalamon a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az általam kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót értesítem (továbbá mindazokat, akiknek korábban – kivételes indokból – a személyes adatot adatkezelés céljára továbbítottam). Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Gondoskodom a személyes adatok biztonságáról, megteszem mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívok, akik részére (kivételes indokból) Személyes adatokat továbbítok.
1.4 Milyen forrásból és hogyan jutok hozzá személyes adatokhoz?
Szolgáltatásaim minden felhasználójáról gyűjtök, tárolok és feldolgozok néhány információt, azonban következetesen sosem gyűjtök több adatot a szükségesnél.
Az alábbi forrásokból juthatok személyes adatokhoz:

– Te adod meg őket önkéntesen
– Az általad megadott információk tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek (pl. név és elérhetőségi adatok). Ide tartozhatnak az olyan tartalmak is, amiket a velem vagy az érdekkörömben álló további ügyfeleimmel való kapcsolattartás érdekében osztasz meg (pl. a szolgáltatásaimról szóló számlák kiadásához a számlázási adataid). Minden esetben Te döntöd el, hogy meg kívánod-e adni nekem ezeket az információkat.

Itt kell megemlítenem azokat a rólad szóló személyes információkat, melyek szóbeli közlés által adsz meg magadról:

a.) coaching ülés alatt (mind a 6 féle szolgáltatásban): az elhangzottakról és a folyamatok főbb mozzanatairól kézzel írott feljegyzést készíthetek, melyeket személyesen kezelek és őrzöm, harmadik személynek nem ad át. Ezeket az adatokat a Google Dokumentumokban, NASH tárólóhelyen illetve Google Tálblázatokban rögzítem és tárolom. A folyamatok befejeztével az adatok törlését bármikor kérheted, vagy ha előre kéred, akkor rólad nem készül feljegyzés. Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételéhez nem szükségszerű a feljegyzéshez való hozzájárulásod. Az egyénileg készült feljegyzéseket 5 évig tárolom, az után megsemmisítem, kivéve, ha kifejezetten kéred a további tárolást.
A szóbeli közlés alapján készült feljegyzések sohasem tartalmaznak olyan adatokat (teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.), amivel beazonosítható volna a feljegyzésben szereplő személyek személyazonossága. Az egyéni beszélgetésekről készült feljegyzésekben keresztnév és a feljegyzés dátuma, tárgya szerepel.
b.) Automatikusan generálódnak ill. gyűjtjük be őket
Bizonyos információk automatikusan generálódnak és kerülnek hozzám a számítógépedről vagy eszközödről, miközben a szolgáltatásaimat használod. Ide tartozik az IP-címed, az általad a szolgáltatásaimhoz való hozzáféréshez használt eszközzel és böngészővel kapcsolatos információk, annak a weboldalnak az URL-címe, amelyről ellátogattál hozzám, és azon harmadik fél oldalak, amelyekre hivatkozásokra kattintva ellátogatsz az oldalaimról való kilépéskor. Mindezek segítségével javíthatók az élményeid, ill. biztosítható, hogy a számodra leginkább releváns tartalmakban részesülj.
c.) Harmadik féltől kapom
Néha harmadik féltől is kapok információkat rólad, attól függően, hogy a velünk való interakció mely módját választottad. Például, ha egy promóciós partneremen keresztül látogatsz el weboldalunkra, vagy ha tovább irányit egy szolgáltató weboldalára vagy alkalmazására, akkor tőlük is kaphatok arra vonatkozó információkat, hogy folytattad-e ott a folyamatot.

Forrásuktól függetlenül személyes adatokhoz az alábbi módokon juthatok hozzá:
– szolgáltatásaim értékesítése és reklámozása kapcsán,
– szerződéskötés esetén (pl. szolgáltatás igénybevétele),
– kapcsolattartás esetén,

– direkt marketing anyagok küldéséhez való hozzájárulás során,

– szakmai rendezvényeken, csoportjaim kapcsán, előadásaimon való részvételkor,

– a szakmailag velem együttműködő kollégáimtól, veled kapcsolatban álló klienseimtől,

– az általam üzemeltetett honlap böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján.

1.5 Milyen személyes adatokat kezelek?
Attól függően, hogy hogyan használod szolgáltatásaimat, a személyes adatok következő kategóriáit gyűjthetem és dolgozhatom fel, a fent ismertetett három különböző módon.
– Kapcsolattartási információk: Ide tartoznak a név, az e-mail-cím, a cím, a telefonszám és más hasonló információk.
– Demográfiai információk: Korod, nemed, tartózkodási helyed.
– Eszközre és tartózkodási helyre vonatkozó információk:
Az eszközeid általános adatai (pl. IP-címe, típusa, gyártmánya, modellje és operációs rendszere).
Felhasználói és profilozási adatok:
– A weboldalamon (rendszereimben) észlelt keresési előzményeid és preferenciáid.
– A mód, ahogyan a szolgáltatásaimat használtad (ideértve az általad a weboldalamon és/vagy az alkalmazásaimban töltött időt, valamint, hogy milyen oldalakat látogattál meg, és milyen funkciókat használtál).
– Azok az esetleges hivatkozások, amelyekre rákattintottál, hogy a szolgáltatásaimra vagy a szolgáltatásaimról tovább irányítódjon (ideértve az átirányításban érintett szolgáltató azonosítását).

Kommunikációs adatok:
Minden Tőled kapott kommunikációt, úgy mint az elektronikus kommunikációs csatornákon (pl. online csevegés, azonnali üzenetküldés vagy közösségi oldal) történő visszajelzéseket, segítségkéréseket, valamint kérdéseket, beleértve az ezzel a kommunikációval társított metaadatokat (pl. az idő és dátum).

Felhasználó által létrehozott vagy megadott tartalom:
Az általad a rendszereimbe vagy a velem folytatott bármely csatornán folyó kommunikáció során megadott, feltöltött adatok és tartalmak, ideértve a megjegyzéseket, fényképeket, videókat, ajánlásokat, preferenciákat és értékeléseket, valamint az ezzel a tartalommal társított metaadatokat, úgy mint idő és dátum.

Közösségi média információk
Mindazon információk (például név, e-mail-cím), melyeket Te a nyilvánosan hozzáférhető közösségi média profilodban (pl. Facebook) harmadik fél által elérhető, nyilvános adatként megadtál, és ők a saját feltételeiknek és adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően azt számomra is elérhetővé tették.

1.6. Meddig tárolom az adatokat?
Fő szabály, hogy mindenképpen csak addig tárolom személyes adataidat, amíg szükség van rájuk. (A különböző típusú személyes adatokra különböző adatmegőrzési szabályok alkalmazhatók.) Biztosítalak arról, hogy amennyiben már nincs okom vagy jogi kötelezettségem személyes adataid őrzésére, feldolgozására, úgy törölni fogom azokat, vagy olyan anonim módon fogom tárolni őket, hogy többé ne legyenek alkalmasak a Te azonosításodra. Ezen belül az adatkezelés idejét az adatkezelés célja határozza meg. (Amennyiben több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor a hosszabb megőrzési idő érvényesül). Ha az adatkezelés a Te beleegyezéseden alapul, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg vissza nem vonod a hozzájárulásodat, kivéve, ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósult.
Ha a jogszabály kötelezővé teszi számomra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tárolom.
Ha van regisztrációd (hírlevél feliratkozás), vagy rendszeresen igénybe veszed szolgáltatásaimat, akkor annak érdekében, hogy zökkenőmentesen férj hozzá szolgáltatásaimhoz, meg fogom őrizni az ehhez nélkülözhetetlen személyes adataidat (pl. e-mail-cím, név).
Más adatokat korlátlan ideig őrizhetek meg (pl. az IP-címedhez társított weboldali aktivitásod), melyek segíthetnek megérteni az ügyfeleim működését, hogy ezáltal javítani tudom szolgáltatásaimat, valamint meg tudom védeni az üzleti érdekeimet.
A coachingon készült feljegyzéseket 5 évig tárolom, a személyes beszélgetések feljegyzéseit pedig 3 évig. Erről részletesen a 1.3 A pont alatt olvashatsz.

1.7. Mikor osztom meg személyes adataid harmadik felekkel?
Csak abban az esetben osztom meg személyes adataid, ha Te magad erre kérsz, ha az a veled történő együttműködés létrejöttéhez, vagy a neked történő szolgáltatás nyújtáshoz feltétlenül szükséges, valamint ha arra jogilag köteleznek bennünket.
A., Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása
A felhasználóimmal kapcsolatos információkat csak olyan kiválasztott harmadik felekkel osztom meg, akik a szolgáltatásaim teljesítését támogató módon nyújtanak különféle szolgáltatásokat (a továbbiakban „Harmadik fél adatfeldolgozók”-nak nevezem őket). Ezek a Harmadik fél adatfeldolgozók a technikai infrastruktúra szolgáltatóitól az ügyfélszolgálati és hitelesítő eszközök szolgáltatóiig terjednek. (A Harmadik fél adatfeldolgozók székhelye vagy adatfeldolgozási helye a lakóhelyeden kívüli országban is lehet!)
A Harmadik fél adatfeldolgozók közé következők tartozhatnak:
e-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói (pl. ha feliratkozol a hírlevelemre vagy más marketingüzenetekre, ezeket harmadik fél e-mail-küldési eszközén keresztül fogom megküldeni neked);
biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatók (pl. arra használom ezeket a szolgáltatókat, hogy azonosítsák az automatizált szoftverügynököket, melyek elronthatják a szolgáltatásaimat, továbbá hogy megakadályozzák az API-k helytelen használatát);
adatösszesítő és analitikai szolgáltatók (akik lehetővé teszik számomra, hogy hatékonyan figyelemmel követhessem és optimalizálhassam a szolgáltatásaim nyújtását);
szoftverplatformok szolgáltatói (akik segítenek nekem a veled való kommunikációban);
internetes felhőalapú tárolási szolgáltatók és más alapvető informatikai támogatási szolgáltatók;
B., Adatok kiadása jogi és egyéb okokból
Szükség esetén rendelkezésre bocsáthatom az adataidat, ha:
– azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást tudok megakadályozni, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni;
– ha azzal egyéb károkat tudok megelőzni;
– ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tenni az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait, illetve az ellenem indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz;
– ha azzal ki tudom kényszeríteni jogaimat és követeléseimet (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaim biztosításának veszélyeztetése).
C., Feljegyzések megosztása harmadik felekkel
Coachingon készült feljegyzések kiadása a Te kifejezett kérésedre kizárólag más önismereti, életvezetési tanácsadásban jártas szakember számára lehetséges. Kérésedre a tájékoztatás történhet szóban vagy a feljegyzés e-mailben való továbbításával.
A személyes beszélgetéseken készült feljegyzéseket nem osztom meg harmadik féllel. Csak a Te kifejezett kérésedre, szakmailag indokolt esetben.
1.8 Hogyan tartom biztonságban a személyes adataidat?
A személyes adataid védelme munkám szerves részét képezi, azok titkosságának megőrzését elsődleges prioritásként kezelem. Sajnos semmilyen weboldal vagy alkalmazás nem tudja garantálni a tökéletes biztonságot, mindenesetre mindent elkövetek annak érdekében, hogy személyes adataid a lehető legnagyobb biztonságban tartsam. A szolgáltatásaimat nyújtó rendszer (weboldal) a feldolgozandó adatok típusától függően számos technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági intézkedést, valamint sokféle, legjobb gyakorlatokat alkalmazó módszert tartalmaznak. Például a tárhely-szolgáltató az adatok tárolására felhő alapú szolgáltatásokat nem, a lokális tárolásra pedig az iparágban szabványos lemeztitkosítást és egyéb korszerű védelmi eszközöket (pl. határvédelem, vírusvédelem, adat és kommunikáció titkosítás) alkalmaz. Ha a személyes adataidat az interneten keresztül továbbítani kell, az adatokat a biztonságuk érdekében TLS vagy HTTPS titkosítással továbbítom. A lokális eszközeimen (notebook, tablet, telefon, stb.) tárolt adatok esetében külső adattárolókra történő rendszeres mentési eljárást alkalmazok, ill. az illetéktelen hozzáférések, támadások, adatvesztések és adatlopások kivédésére az AVG Antivirus védelmi rendszerét használom.

1.9 Hol tárolom a személyes adatokat?
A papír alapú személyes adatokat kizárólag székhelyemen őrzöm és kezelem. Az elektronikus formájú személyes adatokat alapvetően saját eszközökön, vagy megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk.

Üzemeltetett weboldalam:
http://oroszildikocoach.hu http://lelekgyorsszerviz.hu
Külső szolgáltatók:
Tárhely szolgáltató:InterPest Kft.
Székhely:1061 Bp. Liszt Ferenc tér 10.
Web:w2interpest.hu
Szoftver szolgáltató:
Szolgáltató: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
Adatvédelmi szabályzat: https: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/
Fájl és tartalommegosztó szolgáltatóink:
Szolgáltató: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
Web: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Telefonhívásaink rögzítését és tárolását végzik:
Telecom Zrt.
Székhely: Budapest,
Web: https://www.telekom.hu
Levelezőrendszerem biztosítja:
Szolgáltató: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
Web: https: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/

Számláimat a Számlázz.hu számlázó programmal készítem:
Cégnév: Orosz Ildikó EV.
Székhely: 1064 Bp. Izabella u.45.
Web: www.oroszildiko.hu és www.lelekgyorsszerviz.hu Közösségi média felületként a következőt használom:https://www.facebook.com/Lélekgyorszerviz-103798028703503
Szolgáltató: Facebook Ltd.
Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation
A felsorolt külső szolgáltatók a számomra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik.
1.10 Használok-e sütiket (cookie-kat) vagy hasonló technológiákat?
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban weboldalam látogatójaként tájékoztatlak, hogy azon cookie-kat („sütik”) használok. A szolgáltatásaim nyújtása során ezek megőrzik a tevékenységed bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan összefüggésekhez, információkhoz jutok, melyek alapján szolgáltatásaim folyamatos javítását, optimalizálását, személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudom.
Mik azok a sütik, vagy angolul cookie-k?
A sütik (cookie-k) olyan kis méretű szöveges adatfájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógépeden (vagy egyéb eszközödön), annak böngészőjében. Olyan adatokat rögzítenek, mint a preferenciáid és beállításaid, így a segítségükkel hozzájuthatok azokhoz az információkhoz, melyek segítségével, azok elemzését követően a legkövetkezetesebb és leginkább releváns élményt tudom biztosítani a számodra.
A weboldalamon található cookie-k tőlem, velem partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Semelyik cookie nem tárol olyan személyes adatot, melynek használatát jóvá kellene hagynod. A weboldalam beállításaiban letiltottam a Google Analytics Ip cím követő funkcióját. Ha ennek ellenére szeretnéd letiltani a cookie-k használatát, azt a böngésződ beállításaiban megteheted, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja, például a videók megtekintését.
2.10 Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak?
Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általam tárolt személyes adataidról.
Helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.
Törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általam feldolgozott személyes adatai törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a Te hozzájárulásodon alapulnak (pl. törvényi előírások).
Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjam neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.
Tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.
Visszavonás joga: bármely adat tulajdonosa jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felém, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt. Javaslom, hogy ez esetben mihamarabb lépj velem kapcsolatba.
Elfeledtetés joga

1.11 Hol tudsz panaszt tenni, jogorvoslatot kérni?
Amennyiben úgy érzed, megsértettem a jogaidat, jogorvoslati lehetőségért vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is fordulhatsz:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Megköszönöm, ha panaszoddal első lépésben hozzám fordulsz, együttműködésemre minden esetben számíthatsz.

1.12 Mik az Adatkezelő elérhetőségei?
Ha bármilyen kérdésed merül fel az adatvédelmemmel kapcsolatban, várom megkeresésedet.
Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresel engem, az info@oroszildikocoach.hu elérhetőségen ill. a www.lelekgyorsszerviz.hu vagy www.oroszildkocoach.hu weboldal kapcsolat menüpontján keresztül léphetsz kapcsolatba velem.
Név: Orosz Ildikó EV.
Székhely: 1064 Budapest, Izabella u.45.
Adószám: 53653712-1-42
Nyilvántartási szám: 52547638
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36 309499909
E-mail: info@oroszildikocoach.hu
Adatvédelmi tisztviselő
Név: Orosz Ildikó
Telefonszám: +36 309499909